Λογισμικό προσομοίωσης για εργαλειομηχανές CNC

Έχετε ποτέ αναλογισθεί πόσο χρόνο αναλώνετε ή πόσο σας κοστίζει η διενέργεια δοκιμών στις εργαλειομηχανές σας για να διασφαλίζετε ότι έχει γίνει ο σωστός προγραμματισμός; Έχετε ποτέ εκτιμήσει το κόστος της φθοράς των εργαλείων ή το κόστος των ζημιών που προκαλούν οι δοκιμές αυτές;

Το λογισμικό προσομοίωσης Vericut σας απαλλάσσει από την ανάγκη διενέργειας επαναληπτικών δοκιμών στις εργαλειομηχανές σας, αφού σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες κινηματικής των εκάστοτε εργαλειομηχανών σας.

Περιγραφή προβλήματος:

Στις κατεργασίες CNC, το εκάστοτε λογισμικό CAM ελέγχει τα δικά του εσωτερικά και ουδέτερα δεδομένα για τις διαδρομές κοπής, χωρίς να λάβει υπόψη του το τελικό αρχείο NC που θα εξάγει ο post-processor σε σχέση την κινηματική (kinematics) της εργαλειομηχανής που θα κάνει την πραγματική κατεργασία.

Η έλλειψη επικοινωνίας όσον αφορά την κινηματική της εκάστοτε εργαλειομηχανής, δημιουργεί με τη σειρά της την ανάγκη πραγματικών επαναληπτικών δοκιμών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ότι το αρχείο που εξάγει ο post-processor και οι διαδρομές κοπής, αφενός βελτιστοποιούν την αποδοτικότητα των εργαλειομηχανών και αφετέρου, αποφεύγονται πιθανές ζημίες στον εξοπλισμό.

Λύση:

Το λογισμικό Vericut απαλλάσσει το μηχανουργείο από την ανάγκη επαναληπτικών δοκιμών, αφού δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης του τελικού προγράμματος NC που εξάγει το CAM. Γίνεται δηλαδή μια ρεαλιστική προσομοίωση κοπής σε σχέση με τη συμπεριφορά και την κινηματική της εκάστοτε εργαλειομηχανής.

Έτσι, ελέγχεται η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των αρχείων NC του post-processor χωρίς την ανάγκη επαναληπτικών δοκιμών.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά και ουσιαστικά.

  • Εξοικονόμηση χρόνου

Λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη διενέργειας επαναληπτικών δοκιμών στις εργαλειομηχανές, εξοικονομείται ο αντίστοιχος χρόνος των δοκιμών αυτών. Η εξοικονόμηση του χρόνου είναι ακόμα μεγαλύτερη στις περιπτώσεις εντοπισμών προβλημάτων, αφού πλέον δεν δεσμεύεται η εργαλειομηχανή μέχρι να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα που έχει εντοπισθεί.

  • Εξοικονόμηση κόστους

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη επικοινωνίας με την κινηματική της εκάστοτε εργαλειομηχανής, συνεπάγονται πραγματικές ζημίες στον εξοπλισμό (πχ. διατάξεις συγκρατήσεως, εργαλεία, εργαλειοδέτες, υλικά κλπ) κατά τη διενέργεια των δοκιμών. Με την προσομοίωση, οι δοκιμές και οι πιθανές ζημίες εκμηδενίζονται.

  • Αύξηση παραγωγικότητας

Οι εργαλειομηχανές απελευθερώνονται από τη διενέργεια επαναληπτικών δοκιμών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή. Γίνεται πολύ καλύτερος προγραμματισμός παραγωγής και η παραγωγικότητα αυξάνεται.

  • Δημιουργία εμπιστοσύνης

Στην εκτέλεση σύνθετων ή πολυαξονικών κατεργασιών, παρατηρείται έντονη ανασφάλεια και άγχος στους χειριστές και προγραμματιστές εργαλειομηχανών, λόγω της πιθανότητας ζημιών στον εξοπλισμό. Λόγω του ότι η προσομοίωση εντοπίζει τα πιθανά προβλήματα και προλαμβάνει πραγματικές ζημίες, οι χειριστές και προγραμματιστές εργαλειομηχανών εργάζονται με λιγότερο άγχος, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους. Έτσι, βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους.

  • Υψηλότερη αποδοτικότητα εργαλείων

Η αποδοτικότητα των εργαλείων βελτιώνεται λόγω του ότι αποφεύγονται οι φθορές τους κατά τη διενέργεια των δοκιμών.

  • Εκπαίδευση

Το περιβάλλον προσομοίωσης δημιουργεί παράλληλα ένα ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης για χειριστές και προγραμματιστές εργαλειομηχανών. Έτσι, οι χειριστές και προγραμματιστές εκπαιδεύονται καλύτερα και είναι πιο κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν την πραγματική χρήση της εργαλειομηχανής.

  • Βελτίωση εγγράφων (documentation)

Το λογισμικό Vericut παράγει την απαραίτητη πρωτογενή πληροφόρηση, για την εύκολη δημιουργία αρχείων και εγγράφων, με αναλυτικές οδηγίες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη σωστή ρύθμιση της εκάστοτε εργαλειομηχανής.

Δυνατότητες ενοποίησης με λογισμικά CAM (integration)

Το Vericut μπορεί να ενοποιηθεί με σχεδόν όλα τα λογισμικά CAM που διατίθενται στην αγορά, όπως Dassault Systemes, Siemens NX, Creo, Mastercam, Edgecam, Autodesk Powermill, hyperMILL (OPEN MIND), GibbsCAM, TopSolid, SolidCAM, Autodesk FeatureCAM, Esprit, CimatronE, Cam-tool, CAMWorks, NCG CAM, SurfCAM, GO2CAM, Teamcenter, Speroni, Zoller, WinTool, TDMSystems, MachiningCloud, Novo, IQCloud, VANCSoftware, Coscom, CoroPlus.

Η ενοποίηση (integration) με το αντίστοιχο CAM, βοηθά στη δημιουργία προγραμμάτων NC βέλτιστης ακρίβειας και αποδοτικότητας, με μεγάλη ευκολία, αφού όλα τα αναγκαία δεδομένα προσομοίωσης μεταφέρονται αυτόματα στο Vericut.

H CNC Solutions πρωτοπορεί και πάλι στον τομέα της εκπαίδευσης μηχανουργικών κατεργασιών CNC, με τη συμμετοχή της στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης Εργαλειομηχανών – G4M».

Κέντρο Κατεργασίας CNC 5 αξόνων και Κέντρο Τόρνευσης CNC 4 αξόνων, είναι οι νέες μας επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την ποιοτική αναβάθμιση των τελικών προϊόντων και την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής.

Η CNC Solutions έχει επιλεχθεί να συμμετάσχει ως συνδεδεμένο μέλος του ACTRIS, της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (European Research Infrastructure) για την παρατήρηση αερολυμάτων, νεφών και ιχνοαερίων. Αποτελεί το 74ο μέλος του ACTRIS ενώ συγκαταλέγεται στα μόλις οχτώ (8) μέλη παγκοσμίως προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της CNC Solutions στη Διεθνή Έκθεση Subcon 2015, η οποία έλαβε μέρος στο Birmingham (UK) την περίοδο 2-4 Ιουνίου 2015.

Στην διάρκεια της έκθεσης παρουσιάσθηκαν οι δυνατότητες της εταιρίας μας στον σχεδιασμό και κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και πολυπλοκότητας για διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, όπως ενδεικτικά αμυντική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, ιατρικός εξοπλισμός, ναυτιλία, Ε&Α, υψηλή τεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία.

Με σκοπό την άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των υφιστάμενων και νέων πελατών της και την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής, η CNC Solutions προέβη στην αγορά και εγκατάσταση ακόμα μίας εργαλειομηχανής CNC υψηλής τεχνολογίας, του Κέντρου Τόρνευσης 3 αξόνων OKUMA L200E-M.

Το Κέντρο Τόρνευσης OKUMA L200E-M διαθέτει τροφοδότη με αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη επεξεργασία μπαρών, ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η παρουσία χειριστή, συμβάλλοντας έτσι στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες κατεργασιών CNC σε Ελλάδα και εξωτερικό αυξάνονται συνεχώς, η CNC Solutions – προσπερνώντας την συνεχιζόμενη κρίση – παρακολουθεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγορών με ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι νέες επενδύσεις της εταιρίας αναφέρονται στην αγορά και εγκατάσταση δύο νέων σύγχρονων εργαλειομηχανών της HAAS, οι οποίες παρέχουν νέες δυνατότητες κατεργασιών.

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η τελετή έναρξης του CNC TRAINING CENTER – 1ST HTEC IN GREECE, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, στις 8.00μμ, στις εγκαταστάσεις του στο 19ο χλμ. Αθηνών – Λαυρίου, Παιανία.

Με ειδίκευση στην παροχή πρακτικής εξάσκησης και ολοκληρωμένων τεχνικών γνώσεων πάνω σε θέματα χρήσης και προγραμματισμού σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC σε πραγματικές συνθήκες, ξεκίνησε την λειτουργία του το CNC TRAINING CENTER – 1ST HTEC IN GREECE.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων του κλάδου διεθνώς και των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της σε Ελλάδα και εξωτερικό, η CNC Solutions ολοκλήρωσε πρόσφατα την αναβάθμιση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου με την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονης μετρητικής μηχανής CMM CNC της εταιρίας DEA HEXAGON METROLOGY υψηλής ακρίβειας 2.5μm καθώς και την αγορά λοιπού εξοπλισμού (σκληρόμετρο και τραχύμετρο) υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, παρέχοντας ακόμα πιο ολοκληρωμένες και εξελιγμένες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου προς τους πελάτες της.

Η CNC Solutions αποδεικνύει έμπρακτα το έντονο ενδιαφέρον, αλλά και την ευαισθησία που τη διακρίνει για κάθε προσπάθεια που αναδεικνύει το ταλέντο και την έφεση στις CNC τεχνολογίες και στέκεται ένθερμος υποστηρικτής και χορηγός της Ομάδας Φοιτητών UoP Racing Team του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η UoP Racing Team είναι μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών του τμήματος Μηχανολογικής Μηχανικής και Αεροναυτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος Formula Student έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ενός μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου.